PODMÍNKY ZÁPŮJČKY

1. Při půjčení je nutno předložit minimálně dva platné doklady, které prokáží Vaší totožnost (občanský průkaz, řidičský průkaz, nebo cestovní pas či rodný list…)

2. Při půjčení se skládá záloha (ve výši dle ceníků), kterou Vám vrátíme při řádném vrácení půjčené věci. Zálohu je možné složit výhradně v hotovosti.

3. Při půjčení se platí za sjednanou dobu nájmu předem půjčovné.

 • Půjčovna potvrzuje, že přívěs je v řádném technickém stavu a při správném používání splňuje svůj účel.
 • Pro půjčení je zapotřebí 2 doklady totožnosti s fotografií.
 • Přívěs si můžete objednat telefonicky, mailem nebo osobně.
 • Přívěs se pronajímá nejméně na 1 den. (počítá se po 24 hodinách)
 • Při poškození přívěsu se kauce použije k úhradě způsobených škod.
 • Kauce se vrací při předání čistého a nepoškozeného přívěsu.
Přívěsné vozíky jsou při předání umyté, mají platnou TK a zaplacené povinné ručení.

PRÁVNICKÁ OSOBA

 • výpis obchodního rejstříku
 • IČ, DIČ
 • plná moc pro řidiče (pokud není jednatelem firmy)
 • doklady řidiče – OP, ŘP

FYZICKÁ OSOBA

 • osoba starší 18let
 • OP, ŘP
 • druhý doklad totožnosti (cestovní pas,RL)
 • u podnikajicích osob živnostenský list
 • platba v hotovosti nebo platební kartou

Veškeré informace k pojištění našich vozidel  , cenách  a podmínkách najdete na stránce – půjčovna dodávek

ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ PRO JÍZDU S PŘÍVĚSY

Vítejte v poradně pro uživatele přívěsných vozíků. Dozvíte se zde informace a zákony spojené s provozem přívěsných vozíků a přepravníků.

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ

Informace MD k rozsahu řidičského oprávnění skupiny B.Vymezení řidičského oprávnění sk. B po datu 19.1.2013 – upozornění Min. dopravy k problematice podmínek tažení přívěsů s řidičským průkazem skupiny B. Stručný přehled: Za motorovým vozidlem, spadajícím do sk. B (do 3500 kg)  může  řidič s ridičským oprávněním sk. B táhnot i brzděný přívěs s nejvyšší povolenou hmotností vyšší, než 750 kg. Nejvyšší povolená hmotnost takové jízdní soupravy nesmí přesáhnout 3500 kg. Lze také zažádat o rozšíření tohoto maxima na 4250 kg. Podrobné informace najdete v odkazovaném upozornění.

Této informaci by měli věnovat pozornost zejména ti řidiči, kteří mají či získají řidičské oprávnění skupiny B a řídí, resp. chtějí řídit společně s motorovým vozidlem také přípojné vozidlo.
S ohledem na nejasnosti, týkající se vymezení rozsahu řidičského oprávnění skupiny B, které se objevily po 19. 01. 2013 (po novelizaci zákona č. 361/2000 Sb.), uvádíme následující vyjádření Ministerstva dopravy.

Po 19. 01. 2013 je rozsah řidičského oprávnění skupiny B následující:

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla, jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy sezení kromě řidiče, ke kterému smí být připojeno přípojné vozidlo:

a) o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3 500 kg + přípojné vozidlo o max. hmotnosti 750 kg → celková hmotnost soupravy nepřesáhne 4 250 kg),
b) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg
(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3 500 kg + přípojné vozidlo o hmotnosti větší než 750 kg → celková hmotnost soupravy ale nepřesáhne 3 500 kg),
c) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu
(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3500kg + přípojné vozidlo o hmotnosti větší než 750 kg → celková hmotnost soupravy ale nepřesáhne 4 250 kg; rozšířený rozsah řidičského oprávnění získá řidič pouze na základě doplňovací zkoušky – tato skutečnost se následně vyznačí v řidičském průkazu harmonizovaným kódem 96).

Policie České republiky, především Ředitelství služby dopravní policie a dále obecní úřady obcí s rozšířenou působností byly o výše uvedené věci již informovány.

HMOTNOST PŘÍVĚSU

Dnes již neplatí, že pokud máte na automobilu u nebržděného přívěsu O1 zapsáno tažné zařízení na 650 kg, nesmíte zapojit přívěs s celkovou hmotností 750 kg. Stejně tak u bržděného přívěsu O2, pokud máte na automobilu zapsáno tažné zařízení na 2000 kg, smíte připojit přívěs s vyšší celkovou hmotností, ale celková hmotnost přívěsu nesmí být vyšší než největší technicky přípustná/povolená hmotnost automobilu. V obou případech ale platí, že součet hmotnosti přívěsu a nákladu nesmí přesáhnout předepsanou hmotnost na tažném zařízení zapsanou v technickém průkazu automobilu.

Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nejvýše 1,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla.

Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla.

Nebrzděná vozidla kategorie O1 mohou být zapojována jen za vozidla kategorií M a N, jejichž provozní hmotnost je nejméně dvojnásobkem okamžité hmotnosti připojovaného vozidla, pokud při schválení technické způsobilosti tažného vozidla nebylo stanoveno jinak.

Pro spojování vozidel do jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií O1 a O2 platí:

Okamžitá hmotnost nebrzděného přípojného vozidla kategorie O1 nesmí být větší než největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla.

Okamžitá hmotnost přívěsu kategorie O2 nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, za podmínky, že největší povolená hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N1 a 1,5násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M1G a N1G.

POVINNÉ RUČENÍ

Před použitím přívěsného vozíku je povinností majitele uzavřít „Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla“ na přívěsný vozík. Bez uzavřeného povinného ručení se řidič vystavuje riziku udělení vysoké pokuty a ztrátě bodů! U nás lze povinné ručení uzavřít u několika pojišťoven.

DÁLNIČNÍ ZNÁMKA

Zpoplatněné pozemní komunikace lze užít silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3500 kg pouze po úhradě časového poplatku (dálniční známka). Pro určení hmotnostní kategorie vozidla je rozhodující celková hmotnost vozidla, uvedená v jeho technickém průkazu. Při připojení přívěsu nebo návěsu k vozidlu se jejich hmotnost nesčítá. Na českých dálnicích Vám tedy za automobilem do celkové hmotnosti 3500kg stačí běžná dálniční známka a nehraje roli, zda máte za autem přívěs či nikoli.

RYCHLOST VOZIDLA S PŘÍVĚSEM

Všechny naše přívěsy jsou konstruovány a homologovány na rychlost 100km/h až 130 km/h. dle výrobce Při jízdě s přívěsem mimo ČR je nutné se seznámit s pravidly maximální rychlosti jízdní soupravy, tato úprava se v jednotlivých státech liší.

Pokud ministerstvo při schvalování technické způsobilosti typu přívěsů kategorií O1 a O2 nestanoví jinak, nesmí být nejvyšší rychlost přívěsu vyšší než 80 km/h. Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.

ZIMNÍ PNEUMATIKY

Dle zákona č. 361/2000 Sb. § 40a se povinnost použít zimní pneumatiky vztahuje pouze na motorová vozidla. Přívěs tedy zimní pneumatiky mít nemusí. Povinnost dodržet minimální hloubku dezénu je stejná jako u motorových vozidel.

Provoz vozidel v zimním období
(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud
a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí.

Jak bylo řečeno do 3,5t
příklad: Auto 1500kg + přívěs 1000kg stačí B / nebo/ Audi A4 1850kg+Přívěs 1600kg=3450Kg stačí-B
V případě že přívěs přesáhne hmotnost auta, je nutnost mít E (i do 3,5t celkově). 
příklad Auto 900kg + přívěs 1000kg musí být BE, hmotnost je auto+řidič v tomto případě. 
V případě nad 3,5t potřebuješ. 
příklad Auto 3300kg + přívěs 2000kg musí být BE 
V případě že auto je nad 3,5t je tam C a přívěs do 750kg, nad 750kg C+E. 
příklad Auto 3600 + přívěs 700 stačí C 
Auto 3600kg + přívěs 800kg musí být CE